Download algemene voorwaarden

A l g e m e n e   V e r k o o p s v o o r w a a r d e n
QBIT  B.V.B.A. – Maatschappelijke Zetel: Knesselarestraat 185 – 8730 Oedelem – BTW  – RPR Brugge
 
ALGEMENE BEPALING 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop van producten of diensten door de firma QBIT BVBA, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen. Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden die zich op brieven, of op om het even welk document van onze Kopers bevinden. Iedere Koper erkent uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden zodat zij overeenkomstig artikel 1134 BW tussen elkaar gelden als wet. Een door ons gemaakte afwijking van een van de verkoopsvoorwaarden leidt in geen geval tot het niet-toepassen van andere verkoopsvoorwaarden en kan in geen geval beschouwd worden als een precedent.

PRIJZEN  
Al onze offertes zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van bevestiging van ons schriftelijk akkoord. Wat de prijs betreft opgenomen in de offerte, verbindt zij slechts de Verkoper voor de duur vermeld op de offerte met een maximum van een week. De orderbevestiging wordt geacht de juiste weergave te zijn van de tussen partijen afgesloten overeenkomst indien binnen de 14 dagen van verzending van onze schriftelijke bevestiging geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht. Op de overeengekomen prijzen worden nooit kortingen of inhoudingen toegestaan tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst. De Koper bepaalt het te leveren materiaal zodat de Koper de verantwoordelijkheid draagt voor zijn keuze.

LEVERING
Zo er een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling en na betaling van de overeengekomen voorschotten. Ze wordt in elk geval verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten of inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet te wijten is aan de Koper. Indien schriftelijk een leveringstermijn is afgesproken gelden de bevrijdende omstandigheden hieronder beschreven als overmacht die de leveringstermijn verlengen. De levering geschiedt in het magazijn van de Verkoper op het adres van de maatschappelijke zetel tenzij partijen anders uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De Verkoper is gerechtigd om deelleveringen te doen met deelfacturatie als gevolg en waarbij de betalingsvoorwaarden van de totale bestelling gelden. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de in de overeenkomst  genoemde leveringstermijnen louter indicatief : een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. Indien de Koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door  de Verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. De Verkoper voorziet in de opslag van de goederen voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper dit verzoekt, zorgt de Verkoper, voor rekening van de Koper, voor de verzekering der goederen.

BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN - OVERMACHT
Als bevrijdende omstandigheden gelden onder andere volgende omstandigheden indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals stakingen, werkverlet, brand, ontploffingen, oorlog, mobilisatie, blokkade, lock-out, machinebreuk, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, niet-tijdige levering van grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, en andere oorzaken die de regelmatige levering door leveranciers verhinderen, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van de partijen. Deze opsomming is louter illustratief en geenszins limitatief bedoeld. De partij die zich op bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden  alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Het ontstaan van  één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de Verkoper als van de Koper.

KLACHTEN
Klachten die betrekking hebben op niet-conforme levering of zichtbare gebreken dienen ter kennis te worden gebracht binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven. De ondertekening van de leveringsbon dekt in ieder geval de zichtbare gebreken, zodat na ondertekening ervan geen klachten meer kunnen worden ter kennis gebracht wegens zichtbare gebreken. Alle klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen de 15 dagen vanaf leveringsdatum ter kennis te worden gebracht per aangetekend schrijven. Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijnen kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in verband met de overdracht van het risico, blijven de goederen eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De Koper verbindt er zicht toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de Verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de Koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).

VERVOER
De goederen reizen steeds op risico en op kosten van de Koper, zelfs wanneer zou overeengekomen zijn dat de vervoerkosten ten laste van de Verkoper zijn. 

Het risico van goederen gaat dan ook over op de Koper op het  ogenblik dat de goederen in het magazijn van de Verkoper ter beschikking worden gesteld van de Koper of zo er overeengekomen is dat de goederen niet ter beschikking worden gesteld in het  magazijn van de Verkoper , dan is het risico voor de Koper van zodra de goederen het  magazijn van de Verkoper verlaten.

NIET-NAKOMING VERPLICHTINGEN 
Zo de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Verkoper, onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst,  de keuze om hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen hetzij de ontbinding van de koopovereenkomst met de betaling door de Koper  van een schadevergoeding gelijk aan 33% van de verkoopsprijs.

BETALINGSMODALITEITEN – RECHTSMACHT
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-betaling van factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zal het schuldsaldo verhoogd worden met 10% met een minimum van  1500 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling van de wissel heeft verval tot gevolg van de afgesproken betalingstermijn, en maakt de volledige vordering opeisbaar. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge  bevoegd.

WAARBORG
De waarborg op verkochte goederen is diezelfde als die door de leveranciers wordt gegeven. Voorafgaandelijk aan het sluiten van de koop wordt de Koper bericht hoelang de waarborg geldt en waarvoor waarborg wordt verleend. De waarborg loopt vanaf de datum van de levering van de goederen. In ieder geval vervalt de waarborg indien er werken zijn uitgevoerd geworden op het geleverde materiaal niet door ons of ons personeel of indien het materiaal geopend of gedemonteerd werd. Bij buitensporig of abnormaal gebruik van het materiaal, bij verkeerde installatie vervalt de waarborg. Vallen tevens niet onder de waarborg schade veroorzaakt door afwijkingen of overspanning op het elektriciteitsnet of door overmacht. Alle verplaatsing- en verzendingskosten alsmede de prestaties bij herstellingen die onder de waarborg vallen zijn ten laste van de Koper. Op wisselstukken van materiaal beloopt de waarborg drie maanden te rekenen vanaf de datum van de levering van het hardware-materiaal. De waarborg geldt nooit voor software, elektrische motoren, aansluitkabels, prestaties en data-overdrachten. De eventuele overzetting van datagegevens en het ter beschikking stellen van vervangingstoestellen vallen buiten de garantie. QBIT BVBA  kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data. De Koper is ervan op de hoogte dat hij zelf voldoende back-up’s dient te nemen. De waarborg is slechts geldig voor de eerste gebruiker.

AANSPRAKELIJKHEID   
In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke  door de Koper geïnstalleerde software met inbegrip van de gevolgen, van gelijk welke aard deze ook mogen zijn. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot soft – en / of hardware die niet door onszelf ontwikkeld werd. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Koper door een defect gegevens zou verliezen. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de rechtstreekse schade dewelke in voorkomend geval een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst ten nadele van de Koper zou teweeg brengen. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, respectievelijk navolgschade van welke aard ook. De aansprakelijkheid van de Verkoper blijft te allen tijde, behoudens in geval van opzet, beperkt tot het bedrag dat in het kader van de overeenkomst maximaal door de Koper aan de Verkoper verschuldigd is.

INSTALLATIE
Indien er overeen gekomen is dat de Verkoper tevens tot installatie van het aangekochte materiaal  dient over te gaan, gebeurt dit in regie dan wel tegen forfaitaire prijs. De Koper dient voor de installatie de nodige plaatsingsruimte te voorzien alsook de noodzakelijke stroomvoorzieningen met geaarde stopcontacten. Indien een forfaitaire prijs overeengekomen werd en bij installatie vast gesteld wordt dat niet alle nodige voorzieningen in orde zijn waardoor dit extra tijd en/of verplaatsingen inhoudt, dan worden deze uren en eventueel verplaatsingskosten in regie tegen de QBIT tarieven en km-vergoeding gefactureerd aan de klant. Door het aanvaarden of ondertekenen van de bevestiging van onze orders , onze bestelbonnen en onze facturen hecht de Koper zijn akkoord aan de hierboven genoemde verkoopsvoorwaarden.

MIDDELENVERBINTENIS
De verplichtingen van de Verkoper behelzen slechts een middelenverbintenis zodat hij door de Koper in de uitoefening van de overeenkomst enkel voor zijn fout kan worden aangesproken.

FINANCIËLE WAARBORGEN
De Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de Koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de Koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.